Χαρακτηριστικά Οχήματος Ambiente

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το όχημα πολλαπλών χρήσεων ΑΜΒΙΕΝΤΕ μελετήθηκε και κατασκευάστηκε με βασικό στόχο να εξυπηρετήσει φορείς που έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλη ποικιλία εργασιών, αλλά με μικρές διάρκειες.

Η χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων για την εκτέλεση αυτών των εργασιών είναι ασύμφορη αφού απαιτεί μεγάλα ποσά για την απόκτηση τους και δεν εξασφαλίζει την απόσβεσή τους, αφού ο χρόνος εργασίας τους είναι μικρός. Αντίθετα το ΑΜΒΙΕΝΤΕ με σημαντικά μικρό μικρότερο κόστος για την απόκτηση εξαρτήσεων, μπορεί να αξιοποιείται σε όλη τη διάρκεια του έτους και αντιμετωπίζει προβλήματα που παρατηρούνται περιοδικά ή εποχικά.

Ευελιξία

Το όχημα πολλαπλών χρήσεων ΑΜΒΙΕΝΤΕ είναι αρθρωτό. Μια κεντρική στιβαρή άρθρωση συνδέει τα δυο ημιπλαίσια του οχήματος. Η ιδιότητα αυτή του δίνει τη δυνατότητα να είναι πολύ ευέλικτο.

Αμφιδρομικότητα

Το ΑΜΒΙΕΝΤΕ έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης οδήγησης. Η διαδικασία αλλαγής της κατεύθυνσης οδήγησης είναι απλούστατη και σύντομη.

Πολυχρηστικότητα

Το όχημα πολλαπλών χρήσεων ΑΜΒΙΕΝΤΕ έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά σαν φορέας διαφόρων εξαρτήσεων. Έτσι μπορεί να δεχτεί πάνω από πενήντα (50) διαφορετικές εξαρτήσεις και να ανταποκριθεί σε μεγάλο αριθμό εργασιών.

Οικονομικότητα

Το όχημα πολλαπλών χρήσεων ΑΜΒΙΕΝΤΕ δίνει στον ιδιοκτήτη τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από δυο βασικούς λόγους.

Επεκτασιμότητα

Το όχημα πολλαπλών χρήσεων ΑΜΒΙΕΝΤΕ μπορεί να δεχτεί και να εργαστεί με άνω των εξήντα (60) διαφορετικές εξαρτήσεις.

Εναλλαγή Εξαρτήσεων

Πολλά οχήματα κυκλοφορούν με τον ορισμό ως “πολλαπλών χρήσεων” επειδή παράγονται είτε με διαφορετικές μορφές (π.χ. πυροσβεστικό, σάρωθρο κλπ.) είτε μπορούν να δεχτούν ένα μικρό σχετικά αριθμό εξαρτήσεων.

Συστήμα Μετάδοσης Κίνησης

Η μετάδοση κίνησης γίνεται υδροστατικά και στους τέσσερις τροχούς οι οποίοι είναι ίδιου μεγέθους και χαρακτηριστικών. Το υδροστατικό σύστημα συγκροτείται από μια υδραυλική αντλία μεταβλητής παροχής, υδραυλικό κινητήρα με μειωτήρα δυο σχέσεων και τις διατάξεις χειρισμού και ελέγχου.